การจัดการขยะ - ป่าตอง ภูเก็ต
< back to +main 


การหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทางเก็บขยะ

[GET] http://api2.traffy.in.th/api/smartphuket/garbage/binroute?vid=VEHICLE_ID [&regis_task=true/false]
Input
VEHICLE_ID: id ของรถขยะ จะนำไปหาข้อมูลพื้นฐานและ current latitude longitude ของรถขยะ 
optional - (ถ้าไม่ใส่, default คือ false)
regis_task: true เพื่อใส่ตารางงานการเก็บขยะนี้ลงฐานข้อมูล เพื่อให้รถขยะปฏิบัติตาม 

Example
Output
[
   {
    "bin_id": 21,
    "volume_percentage": 100.0,
    "full_volume_wait": 529,
    "bin_capacity": 100,
    "latitude": 7.8949682087,
    "longitude": 98.3038733527,
    "seq": 0
  },
  {
    "bin_id": 10,
    "volum e_percentage": 100.0,
    "full_volume_wait": 150,
    "bin_capacity": 100,
    "latitude": 7.8869037889,
    "longitude": 98.2988854498,
    "seq": 1
  },
  {
    "bin_id": 11,
    "volume_percentage": 100.0,
    "full_volume_wait": 692,
    "bin_capacity": 150,
    "latitude": 7.8875168537,
    "longitude": 98.2914040983,
    "seq": 2
  }
]
จากตัวอย่างหมายความว่า มีถังที่ต้องไปเก็บ 3 ถัง โดยควรวิ่งตาม seq ที่ระบุ

การทำนายปริมาณขยะในถัง