Toimintasuunnitelma 2022-2023


#jäsenet

Otetaan tavoitteeksi kasvattaa aktiivisten toimijoiden määrää toiselle kymmenelle.

Yhdistyksen toiminnan volyymi on ollut viime vuosina sopivalla tasolla. (Kyllä 4, Ei 3)#toiminta

Deliberaation edistämiseksi järjestetään laaja 10-vuotisseminaari alan toimijoille. Seminaarille haetaan aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta eri tahoilta. Jos rahoitus saadaan voidaan palkata osa-aikainen työntekijä juhlaseminaarin järjestelyihin.

Jatketaan suosittujen dropin-tapahtumien järjestämistä.

Perustuu: 
Yhdistyksellä pitäisi olla vaikuttavia projekteja (Kyllä, 7, ei 0)
Yhdistyksellä pitäisi olla vähintään yksi vaikuttava projekti vuosittain (Kyllä 4, ei 0)
Yhdistyksen pitäisi palkata edes osa-aikainen tai määräaikainen työntekijä. (Kyllä 4, Ei 3)

Entistä toimivamman ja responsiivisemman osallisuuden ja demokratian kehittämiseksi jatketaan erilaisten uusien menetelmien kokeilemista. Tätä varten tutustutaan mm. eDelphi-menetelmään yhdistyksen toiminnan suunnittelun välineenä.

Kehitetään myös tapa antaa tunnustusta onnistuneille osallisuus- ja/tai demokratiahankkeille ja -toimijoille. Mietitään arviointiin sopivat kriteerit.

Olisin kiinnostunut kokeilemaan ja kehittämään osallisuuteen liittyviä menetelmiä. (Kyllä 18, ei 1)

Osallisuudesta puhuttaessa tulee aina olla tarkkana, ettei kyse ole hallinnon näennäisdemokraattisesta osallistamisesta vähämerkityksisiin asioihin. (Kyllä 3, ei 1)

DDI voisi luoda kriteerit hyvälle deliberatiiviselle prosessille hyödyntäen OECD:n yms materiaaleja, jotta deliberaation laatu vahvistuisi. (Kyllä 3, ei 0)

Jos perustettaisiin paikallisia ammattilaisten ja tutkijoiden verkostoja osallisuuden edistämiseen, olisin valmis osallistumaan sellaisen toimintaan. (Kyllä 18, ei 1)

Yhdistyksellä pitäisi olla vähintään yksi vaikuttava projekti vuosittain. (Kyllä 4, Ei 0)

#koulutus 


Tietoisuuden lisäämiseksi ja hyvien toimitatapojen levittämiseksi kutsutaan tutkijoita, julkisen sektorin toimijoita, Sitraa ja muita tahoja keskustelemaan deliberaation edistämisestä Suomessa. Selvitetään yhdessä millaista tiedonjakoa, koulutustoimintaa, opetusmateriaalia tai muuta tarvittaisiin ja mitä intressejä eri toimijoilla on osallistua tällaiseen. 

Perustuu:

Tulisiko DDI:n hakea statusta koulutustoimijana, esimerkiksi opintokeskuksen jäsenyyttä? (Kyllä 10, ei 9)
DDI:n ei tulisi kehittää osallisuuskoulutuksia vaan jättää se täysin alan yrityksille. (Kyllä 1, ei 18)
DDI:n tulisi kehittää osallisuuskoulutuksia yhteistyössä alan yritysten kanssa. (Kyllä 16, ei 3)
DDI:n tulisi kehittää osallisuuskoulutuksia yhteistyössä kuntasektorin ja yliopistojen kanssa. (Kyllä 18, ei 1)
DDI:n tulisi kehittää osallisuuskoulutuksia yhteistyössä kolmannen sektorin ja vapaan sivistystyön kanssa. (Kyllä 18, ei 1)
Olisin kiinnostunut kehittämään osallisuuteen liittyviä koulutuksia DDI:n toiminnassa (osallistuva budjetointi, kansalaisraadit, osallisuusmallit, verkko-osallisuus) (Kyllä 18, ei 1)
Pitäisikö DDI:n pääasiallisen tarkoituksen keskittyä demokratian asian ajamiseen yleisemmin kuin nykyinen nimi ja säännöt ilmaisevat?  (Kyllä 8, ei 10)
Useampi puntaroivaa demokratiaa edistänyt tutkimushanke on päättynyt ja uusia on käynnistymässä. Mitä näiden hankkeiden tuotoksille käy? Kansalaisraateja on pidetty kaupungeissa ja ministeröissä, institutionalisoitumisesta on merkkejä ja Sitra on edistämässä deliberaatiota. Mitä tarvittaisiin deliberaation edistämiseksi laajemmin? DDI voisi kutsua tutkijoita, valtion/kuntien toimijoita, Sitraa ja muita tahoja keskustelemaan deliberaation edistämisestä Suomessa. (Kyllä 5, ei 0)
DDI voisi luoda kriteerit hyvälle deliberatiiviselle prosessille hyödyntäen OECD:n yms materiaaleja, jotta deliberaation laatu vahvistuisi. (Kyllä 3, ei 0)