Template bài tập TRIZ - Bản rút gọn để giải quyết mâu thuẫn vật lý
Nguồn: Doãn Minh Đăng @ TRIZ Studies - rosetta.vn/triz - 2020-12-16
Bảng 1. Thông tin để phân loại
Tiêu-đề:

Tóm-tắt:

Phân-loại-lĩnh-vực:

Phân-loại-phương-pháp:

Kết-quả-chính:

Tags:

Bảng 2. Xác định vấn đề
Mô-tả:

Mục-tiêu:

Tham-khảo:

Hình-ảnh:

Phim:

Bảng 3.1. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Hệ thống
Hệ-thống:
(tên hệ thống)
Mô-hình:
(liệt kê: các thành phần, sự tương tác giữa các thành phần)
Chức-năng:
(<vật mang chức năng> <hành động> <làm thay đổi tính chất của đối tượng>)
Bảng 3.2. Mô hình hóa phân tích vấn đề - Các mâu thuẫn
Mâu-thuẫn-hành-chính:
(nêu mục đích cần đạt)
Mâu-thuẫn-kỹ-thuật:
(NẾU <làm điều gì đó> THÌ <thông số A tốt lên> NHƯNG <thông số B xấu đi>) 
Mâu-thuẫn-vật-lý:
(<một thông số nào đó của hệ thống> cần phải VỪA CÓ <tính chất +P > lại VỪA CÓ <tính chất -P >)
Bảng 4.1. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo thời gian
Thông-số:

Tính-chất_+P:

Tính-chất_-P:

Khi-nào-hệ-cần-có-tính-chất_+P:

Khi-nào-hệ-cần-có-tính-chất_-P:

Ý-tưởng-1:

Đánh-giá-1:

Ý-tưởng-2:

Đánh-giá-2:

Bảng 4.2. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo không gian
Thông-số:

Tính-chất_+P:

Tính-chất_-P:

Ở-đâu-hệ-cần-có-tính-chất_+P:

Ở-đâu-hệ-cần-có-tính-chất_-P:

Ý-tưởng-1:

Đánh-giá-1:

Ý-tưởng-2:

Đánh-giá-2:

Bảng 4.3. Tiến trình giải quyết vấn đề - Dựa trên nguyên tắc phân chia - Phân chia theo quy mô
Thông-số:

Tính-chất_+P:

Tính-chất_-P:

Bộ-phận-(hoặc-toàn-hệ)-nào-cần-có-tính-chất_+P:

Bộ-phận-nào-cần-có-tính-chất_-P:

Ý-tưởng-1: