Restauració de Façana a Barcelona
Inclòs en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona, l’edifici es considera la primera obra plenament modernista de l’arquitecte Josep Vilaseca i Casanova juntament amb la finca contigua, dues cases adossades projectades de manera unitària i construïdes simultàniament, les Cases Cabot, que comparteixen aspectes de composició i de decoració a la vegada que tenen elements particulars que expliquen que han estat construïdes en solars de diferents característiques dimensionals i geomètriques.

Un dels problemes més greus que presentava l’edifici era conseqüència del mal estat de conservació de les fusteries. Les filtracions d’aigua de pluja van afavorir l’oxidació i la corrosió de les biguetes metàl·liques de suport de les llosanes de les tribunes, el que va provocar l’expansió dels perfils ocasionant fissures, esquerdes, escrostonaments, bufades i la caiguda del revestiment per la seva cara inferior, així com el despreniment d’algunes peces del paviment original de rajoles hidràuliques per la seva cara superior.

Els criteris i procediments específics de la intervenció han sigut la conservació de tots els elements amb un caràcter artístic, la seva restauració a partir de la reproducció o restitució mimètica utilitzant els mateixos materials que els originals, i la reparació de les possibles parts afectades reintegrant-les a la imatge inicial. La intervenció més important es concentra en la façana principal, on s’han substituït les fusteries originals de les tribunes reproduint-les i millorant el seu comportament tèrmic i acústic mitjançant la col.locació d’un vidre aïllant de dues llunes amb cambra d’aire intermèdia.