โพถ้อง - ภูเก็ต
< back to +Table of Contents 


[Deprecated] การทำนายเวลาเดินทางของรถ >> ลองของใหม่สิ

[POST] http://api2.traffy.in.th/api/smartphuket/predict
Input แบบ JSON;
{
  "features": [
    {
      "crr_linref": 0.3051033041,
      "direction": 1,
      "distance": 8718.7488414739,
      "dow": 0,
      "hod": 17,
      "sms11p": 11.6133146765,
      "sms16p": 11.1142879918,
      "sms2p": 17.0857053331,
      "sms4p": 21.1861590038,
      "sms6p": 14.8650775167,
      "speed": 18,
      "target_linref": 0.9645654357
    },
    {
      "crr_linref": 0.312449313,
      "direction": 1,
      "distance": 8621.6272572099,
      "dow": 0,
      "hod": 17,
      "sms11p": 9.4895534787,
      "sms16p": 10.6239846216,
      "sms2p": 5.067213092,
      "sms4p": 14.174814233,
      "sms6p": 15.5330578001,
      "speed": 0,
      "target_linref": 0.9645654357
    }
  ],
  "bus_line": "1"
}

โดยที่ features สามารถส่งถามเป็น array ได้
ส่วน bus_line คือสายของรถโพถ้องได้แก่: "1", "2", "2a", และ "3"
Output: JSON array
[1948.09, 2003.44]
รายละเอียดของ Features:
Variable
Description
Format
crr_linref
ตำแหน่งปัจจุบันบนเส้นทางของรถที่จะทำนาย
linear ref: 0 to 1