New Alibaba
Alibaba Master Doc
 
Alibaba Design Roadmap
Alibaba Icon Pack
StyleGuide Documentation

علی‌بابای جدید

۱. رسیدن به یکپارچگی هویت بصری از طریق:
 • تعریف Tone of Voice
 • تعریف Product Design Principles
 • تعریف سبک تصویرسازی

۲. تعریف زبان واحد طراحی از طریق: 
 • ایجاد Styleguide و UI Kit
 • ایجاد کامپوننت‌های یکپارچه
 • آیکن‌های جدید

۳. پیاده‌سازی کامپوننت‌های جدید روی علی‌بابا
 • مستندسازی zeroheight 

۴. ری‌دیزاین homepage با استایل‌گاید جدید بصورت offer based
 • آفر
 • لویالتی
 • پرایس‌آلرت
 • لست سرچ

۵. پیاده‌سازی PWA و یکپارچه سازی با Mobile App


برنامه‌های آینده :
 • مرتب‌سازی فایل‌های دیزاین
 • با توجه به Naming Convention
 • حذف آرت‌بورد/صفحات اضافی
 • حذف عکس‌های پرحجم از سند و استفاده از Data

 • ایجاد مرام‌نامه طراحی برای تیم دیزاین
 • پیاده شدن فلوی جدید/بهبود یافته طراحیدرخواست آیکن و ایلستریش
 • درخواست طراحی آیکن با ارسال درخواست به تیم core از طریق سند Alibaba Iconpack
نام آیکن، توضیح و نیازمندی، مورد و مکان استفاده و اولویت
 • در صورت طراحی آیکن توسط PD طرح باید توسط core بررسی (audit) شود که مطابق design principleها و styleguide باشد.

پیشرفت