MEG preprocessing & Analysisבתום הרצת הניסוי, נוצרים 3 קבצים:

  • קובץ של הדיגיטיזציה (hs_file)
  • קובץ config
  • קובץ דאטא גולמי (c,rfhp0.1Hz) 
 
לקראת העבודה על הדאטה יש להוסיף ל- Path של מטלב את הספריות :

  • ספריית SAM_BIU
  • ספריית ft_BIU
  • ספריית cleanMEG_BIU

ניקוי הדאטא

הדאטה של ה MEG ו EEG נתון להפרעות חיצוניות של פעילות הלב, שרירים, פעילות חשמלית מבחוץ וכו'. על מנת לראות את נתוני המוח עלינו לנקות את הנתונים מההפרעות הללו. לעיתים נוכל לנקות את ההפרעות מתוך מקטעים בנתונים, למשל במקרה של פעילות לב ומצמוצים. אך לעיתים נצטרך לוותר על סגמנטים שלמים של דאטה, כמו במקרה של פעילות שריר וכו'.  
הקדמה על שימוש בפונקציות של פילדטריפ
כל פונקציה של פידלטריפ מיישמת אלגוריתם ספציפי, שהפרמטרים שלו יוגדרו בקובץ ה-cfg . לדוגמא, אם נרצה להשתמש בפונקציה ft_definetrial (שתפקידה לחתוך את הדאטא) כדי לייצר דאטא רק עבור התנאי הראשון בניסוי, נצטרך להגדיר לפונקציה את (1) מספר הטריגר, (2) זמן תחילת הגירוי, (3) אורך הגירוי.

fileName = 'c,rfhp0.1Hz' % name of the raw data file
cfg.dataset = filename
cfg.trialdef.eventtype = ’TRIGGER’;
cfg.trialfun =’BIUtrialfun’;
cfg.trialdef.eventvalue = 202; % the value of the stimulus trigger
cfg.trialdef.prestim = 1; % time before the trigger onset
cfg.trialdef.poststim = 2; % time after the trigger onset
cfg.trialdef.offest = 1;
cfg = ft_definetrial(cfg)

פונקציית createCleanFile 


הפונקציה createCleanFile (מקור) נועדה לנקות את הארטיפקטים הבאים:
  • פעילות לב
  • פעילות חשמל בתדר 50 הרץ
  • הפרעות מכניות