Kalwakurti
Sbm Klky ke janeb se shannu name mhadaram gaun ke ladke jeske shade 18 tareeq ko hune Wali hai 7000/- rupye ke mali imdad ke gai...us mauqe par zemmedaraane sbm Klky   dekhe jasakte hain.. ..
Ye mazoreen hain jen ko is mahene se 300/- rupye jare keye gai hain