Archetypy
Poznámka: jedná se o pracovní testovací materiály, neprošly jazykovou korekturou, názvy a popisy se mohou (a s velkou pravděpodobností budou) měnit, nepozastavujte se proto prosím nad formální stránkou textu.
Od každého povolání budeme vybírat pouze jeden archetyp - druhý bude zatracen, případně jej poskytneme jako veřejně dostupný materiál na web.
Zpětnou vazbu nám prosím posílejte na info@mytago.cz

Barbar

Rváč

Někteří válečníci jsou nejšťastnější, když vysvětlují ručně, stručně. Zbraně jsou dobré a užitečné, ale skutečnému rváči stačí jen dvě zdravé ruce.

Silné údery
Když si na 3. úrovni zvolíš tuto cestu, místo normální kostky zranění svého úderu beze zbraně si můžeš hodit k6. když zuříš, tato kostka se změní na k8. Navíc díky tvé fyzické zdatnosti se tvůj zdatnostní bonus zdvojnásobí pro jakýkoliv hod na Sílu (Atletiku).

Otloukání
Na 6. úrovni se naučíš, jak nejlépe šoupat s nepřítelem. Když v rámci akce Útok provedeš strčení, můžeš tvora posunout 1 sáh libovolným směrem (nejen ho odtlačit od sebe). Pokud narazí na nepohyblivý předmět jako stěnu nebo sloup, utrpí zranění rovné tvému úderu beze zbraně. Pokud přistane na jiném tvorovi nebo pohyblivém předmětu jako truhla, zranění se rozdělí napůl mezi vrženého a dotčeného tvora nebo předmět. Všichni tvorové zranění tímto manévrem upadnou na zem.

Příval adrenalinu
Od 10. úrovně dokážeš silou své vůle potlačit bolest. Jednou za zuření můžeš pomocí bonusové akce utratit až polovinu svých Kostek životů a získat za to dočasné životy. Tyto dočasné životy zmizí, když tvá zuřivost pomine.

Pěsti jako kladiva
Počínaje 14. úrovní přesně víš, kam udeřit nepřítele, když ho máš na lopatkách. Kdykoliv zasáhneš úderem beze zbraně nepřítele, který je ležící nebo uchvácený, způsobíš mu kritický zásah a cíl musí uspět v záchranném hodu na odolnost se SO rovném způsobenému zranění, jinak bude ochromený do konce tvého příštího tahu.

Vyhnanec

Byl jsi vypuzen ze svého kmene. Ať už nosíš šrámy vyhnance, známky hanby, nebo prostě jen břemeno zneuctění, v očích svého lidu jsi upadl v nemilost. Na rozdíl od ostatních tvých bratří jsi byl nucen čelit kruté divočině sám a proti své vůli… ale dokázal jsi v té zkoušce obstát. Drsné prostředí tě fyzicky i psychicky zocelilo. Vlastními silami ses stal pravou přírodní silou. Divokou a nemilosrdnou jako pustina, kterou sis podmanil.

Srdce divočiny
Divočina neprojevuje laskavost a nemá slitování s těmi, kdo jsou do ní uvrženi – ty ses navzdory tomu naučil v ní přežít. Na 3. úrovni ses stal zatvrzelou drsnou krajinou, silnější a statnější, než v co většina ostatních doufá, že se kdy stanou. Jsi natolik dovedný, že jsi přechytračil samotnou přírodu.
Získáš zdatnost v dovednostech Přežití, nebo Příroda. Navíc pokaždé, když si házíš na sílu nebo odolnost, si můžeš přičíst svůj zdatnostní bonus (u hodů na dovednost se přičítá k tvé běžné opravě za danou dovednost).

Osamělý válečník
Od prvního kroku svého vyhnanství jsi byl sám. Sám proti každé šelmě či zrůdě, se kterou jsi se střetl… ale během bojů o svůj život jsi zjistil, že vždycky můžeš bojovat tvrději.
Počínaje 6. úrovní, když bojuješ s nepřítelem, který tě od začátku jeho posledního tahu zranil, získáš proti němu bonus +2 k hodům na útok a na zranění.

Zuřivý vířivý útok
V dobách zoufalství ses naučil kopat jako zvíře zahnané do rohu a bojovat s bezuzdnou, děsivou zuřivostí.
Od 10. úrovně, když jsi nehybný nebo se rozhodneš nehýbat a nejsi bezmocný, všechny tvé útoky způsobují dodatečné zranění 1k6 a můžeš jimi zasáhnout všechny cíle v dosahu, pokud by je tvůj hod na útok zasáhl (pro každý útok házíš jen jednou na útok a jednou na zranění).

Snášení bolesti
Divočina s tebou jednala krutě a často jsi snášel její hněv. Nikdy jsi neměl ten přepych, aby tě někdo prohlédl a ošetřil ti rány. Objevil jsi, že bolest je nevyhnutelná, ale pro všechno na světě ses ji naučil snášet.
Počínaje 14. úrovní se v zápalu bitvy umíš oklepat i z těch nejkrutějších zranění. Když zuříš, pomocí reakce si můžeš snížit zranění, které máš právě obdržet. Hoď k8, přičti svou opravu za odolnost (minimálně 1) a výsledek odečti od zranění, které máš obdržet. Pokud ho snížíš pod 0, získáš dočasné životy rovné přebytečnému množství. Použití této schopnosti utratí jednu tvou Zuřivost. Použiješ-li tuto schopnost, aniž by ti zbývala Zuřivost, zvýšíš si stupeň únavy.

Bard

Pán žalu

Některé bardy naplňuje, když baví celé publikum, hrají zástupům a všem zúčastněným nabízí dobrou šou. Pán žalu jiný přístup k věci. Specializuje se na hudbu, která se zabývá ztrátou, bolestí, lítostí a žánry hudby, jež je obsahují. Zvolí si jednoho člena obecenstva a zaměří na něj svou píseň. Prostřednictvím své hudby a konkrétních textů a stylů písní pronikne do nitra posluchačova srdce. Tento talent používá i ve své dobrodružné kariéře.

Vybrnkává mou bolest svými prsty
Na 3. úrovni se naučíš, jak způsobovat svou hudbou bolest, což má negativní vliv na fungování dotčeného tvora. Když tvor, kterého vidíš do 12 sáhů od sebe, si hází na útok, vlastnost nebo zranění, můžeš pomocí reakce utratit jedno ze svých použití Bardské inspirace, hodit si Bardskou inspirační kostkou a odečíst hozené číslo od tvorova hodu. Můžeš se rozhodnout použít tuto schopnost klidně až poté, co si tvor hodí, ale předtím, než PJ oznámí, jestli hod na útok nebo vlastnost uspěl, či neuspěl, nebo předtím, než tvor způsobí zranění. Pokud tě tvor neslyší nebo je imunní vůči zmámení, je imunní vůči této schopnosti.

Abych ho chvíli poslouchala
Od 3. úrovně umíš také získat pozornost svého protivníka natolik, že ho zcela konsternuješ, když na něj zaměříš svou píseň. Jako akci můžeš zacílit účinek zadržení na tvora, kterého vidíš do 12 sáhů od sebe. Tvor musí uspět v záchranném hodu na moudrost, jinak bude hudbou zadržen na jednu minutu. Tvor, který je zadržen písní, si může pomocí své akce hodit na ověření Moudrosti proti SO záchrany tvých kouzel. Když uspěje, osvobodí se a účinek skončí. Jakmile tvor uspěje v záchraně proti tomuto účinku, bude vůči této tvé schopnosti imunní 24 hodin. Pokud tě tvor neslyší nebo je imunní vůči zmámení, je také vůči ní imunní. Jakmile použiješ tuto schopnost, nemůžeš ji použít znovu, dokud si krátce či důkladně neodpočineš.

Vyzpívává můj život svými slovy
Počínaje 6. úrovní, když si házíš na inteligenci v dovednosti, díky níž si můžeš vybavit nějakou znalost o konkrétním tvorovi, získáš výhodu k příštímu hodu na útok nebo ověření vlastnosti proti tomuto tvorovi. Jakmile použiješ tuto schopnost, nemůžeš ji použít znovu, dokud si krátce či důkladně neodpočineš.