هفته چهار آبان و هفته یک آذر 1400
این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های وب سایت بنیانا و وب سایت نوجوانیا و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/35-2 ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود فهرست میشود... ؛ سپاس 

فهرست مبالغ انفاق شده | هفته چهارم آبان 1400 : 

1- تاریخ پرداخت: - 27 آبان 1400 - 09:01:51 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 1393
2- تاریخ پرداخت: - 27 آبان 1400 - 18:46:56 | پرداخت مبلغ: 200,000 ریال | از شماره کارت: 0795
3- تاریخ پرداخت: - 28 آبان 1400 - 20:04:24 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 9536
4- تاریخ پرداخت: - 29 آبان 1400 - 18:58:11 | پرداخت مبلغ: 200,000 ریال | از شماره کارت: 0528
5- تاریخ پرداخت: - 30 آبان 1400 - 14:10:00 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 4156 

6- تاریخ پرداخت: - 30 آبان 1400 - 18:11:46 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 2640
7- تاریخ پرداخت: - 30 آبان 1400 - 22:58:14 | پرداخت مبلغ: 50,000 ریال | از شماره کارت: 5354
8- تاریخ پرداخت: - 01 آذر 1400 - 05:46:56 | پرداخت مبلغ: 300,000 ریال | از شماره کارت: 6049
9- تاریخ پرداخت: - 01 آذر 1400 - 06:43:49 | پرداخت مبلغ: 300,000 ریال | از شماره کارت: 3409
10- تاریخ پرداخت: - 01 آذر 1400 - 08:10:49 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 1051

11- تاریخ پرداخت: - 1 آذر 1400 - 17:27:56 | پرداخت مبلغ: 200,000 ریال | از شماره کارت: 3727
12- تاریخ پرداخت: - 1 آذر 1400 - 18:10:26 | پرداخت مبلغ: 500,000 ریال | از شماره کارت: 1051
13- تاریخ پرداخت: - 1 آذر 1400 - 20:04:57 | پرداخت مبلغ:  2,000,000 ریال | از شماره کارت: 2975
14- تاریخ پرداخت: - 1 آذر 1400 - 23:07:38 | پرداخت مبلغ:  400,000 ریال | از شماره کارت: 2862
15- تاریخ پرداخت: - 02 آذر 1400 - 00:09:12 | پرداخت مبلغ:  50,000 ریال | از شماره کارت: 5007

16- تاریخ پرداخت: - 02 آذر 1400 - 07:56:50 | پرداخت مبلغ:  500,000 ریال | از شماره کارت: 8064
17- تاریخ پرداخت: - 02 آذر 1400 - 08:34:20 | پرداخت مبلغ:  300,000 ریال | از شماره کارت: 3126
18- تاریخ پرداخت: - 02 آذر 1400 - 08:58:44 | پرداخت مبلغ:  100,000 ریال | از شماره کارت: 0806
19- تاریخ پرداخت: - 02 آذر 1400 - 13:16:55 | پرداخت مبلغ:  400,000 ریال | از شماره کارت: 3920
20- تاریخ پرداخت: - 2 آذر 1400 , 13:39:25 | پرداخت مبلغ:  250,000 ریال | از شماره کارت: 8541

21- تاریخ پرداخت: - 2 آذر 1400 , 15:09:34 | پرداخت مبلغ:  500,000 ریال | از شماره کارت: 0593
22- تاریخ پرداخت: - 2 آذر 1400 , 16:48:28 | پرداخت مبلغ:  1,000,000 ریال | از شماره کارت: 8063
23- تاریخ پرداخت: - 2 آذر 1400 , 16:56:47 | پرداخت مبلغ:  500,000 ریال | از شماره کارت: 1841
24- تاریخ پرداخت: - 2 آذر 1400 , 18:27:18 | پرداخت مبلغ:  500,000 ریال | از شماره کارت: 7937
25- تاریخ پرداخت: - 2 آذر 1400 , 18:53:30 | پرداخت مبلغ:  500,000 ریال | از شماره کارت: 4900
26- تاریخ پرداخت: - 2 آذر 1400 , 19:39:20 | پرداخت مبلغ:  1,000,000 ریال | از شماره کارت: 1674
27- تاریخ پرداخت: - 02 آذر 1400 - 20:51:58 | پرداخت مبلغ:  50,000 ریال | از شماره کارت: 2485
28- تاریخ پرداخت: - 02 آذر 1400 - 21:27:44 | پرداخت مبلغ:  50,000 ریال | از شماره کارت: 6233
29- تاریخ پرداخت: - 3 آذر 1400 , 09:14:02 | پرداخت مبلغ:  100,000 ریال | از شماره کارت: 5756
30- تاریخ پرداخت: - 3 آذر 1400 , 13:39:51 | پرداخت مبلغ:  5,000,000 ریال | از شماره کارت: 0469
31- تاریخ پرداخت: - 3 آذر 1400 , 13:42:42 | پرداخت مبلغ:  100,000 ریال | از شماره کارت: 9159
32- تاریخ پرداخت: - 3 آذر 1400 , 13:45:56 | پرداخت مبلغ:  100,000 ریال | از شماره کارت: 6147
33- تاریخ پرداخت: - 04 آذر 1400 - 05:08:56 | پرداخت مبلغ:  100,000 ریال | از شماره کارت: 3588