حمایت های هفته اول مهر 1400
این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های وب سایت بنیانا و وب سایت نوجوانیا و کانال‌های مربوط به آن‌ها است. 

-----------
فهرست مبالغ انفاق شده | هفته اول مهر 1400 : 
1-  جمعه - 02 مهر 1400 - 22:39:40  | پرداخت مبلغ: 50,000 ریال | از شماره کارت: ******2109
2- تاریخ پرداخت: يكشنبه - 04 مهر 1400 - 17:45:29 | پرداخت مبلغ: 10,000 ریال | از شماره کارت: ******7246

-----------
مجموع : 6 هزار تومان 
مبالغ مورد نیاز برای ادامه فعالیت : 3,565,800 تومان تا قبل از پایان 24 نوامبر 2021 میلادی

-----------
این صفحه و توضیحات آن در لینک https://bonyana.com/pay قابل رویت است. 
ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و سروش و بله ...