حمایت های هفته دوم مهر 1400
این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های وب سایت بنیانا و وب سایت نوجوانیا و کانال‌های مربوط به آن‌ها است. 

-----------
فهرست مبالغ انفاق شده | هفته دوم مهر 1400 : 
1-  تاریخ پرداخت: سه شنبه - 13 مهر 1400 - 06:46:08  | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: ******6474

-----------
مجموع : 10 هزار تومان 
مبالغ مورد نیاز برای ادامه فعالیت : 3,565,800 تومان تا قبل از پایان 24 نوامبر 2021 میلادی

-----------
این صفحه و توضیحات آن در لینک https://bonyana.com/pay قابل رویت است. 
ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و سروش و بله ...