هفته سوم آبان 1400
این صفحه به منظور ارائه فهرستی از حمایت های مردم از ادامه فعالیت های وب سایت بنیانا و وب سایت نوجوانیا و کانال‌های مربوط به آن‌ها است.
فهرست مبالغ انفاق شده | هفته سوم آبان 1400 : 
1- تاریخ پرداخت: شنبه - 15 آبان 1400 - 11:40:47 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 4062
2- تاریخ پرداخت: دوشنبه - 17 آبان 1400 - 22:01:43 | پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 2983
3- تاریخ پرداخت: سه شنبه - 18 آبان 1400 - 16:23:26| پرداخت مبلغ: 100,000 ریال | از شماره کارت: 2788

مجموع : 30 هزار تومان 
مبالغ مورد نیاز برای ادامه فعالیت : 3,565,800 تومان تا قبل از پایان 24 نوامبر 2021 میلادی
این صفحه و توضیحات آن در لینک https://bonyana.com/pay قابل رویت است. ایمیل برای ارتباط بیشتر nahzat@pm.me | یا ارسال پیام برای شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و سروش و بله ...